KNAUF ROTBAND - Информационен лист за безопасността

Информационен лист за безопасността съгласно с 91/155/EЕС

Дата на отпечатването:

**********

Преработен на:

************

1 / 4

Наименование на продукта:

Кнауф Ротбанд

Производител / доставчик

Knauf Gips KG

 

 

1.

Наименование на веществото/препарата и фирмата/предприятието

 

Данни за продукта      Строителен продукт

Търговско наименование   Кнауф Ротбанд (KNAUF Rotband Haftputz)

Данни за производителя / доставчика

 

Производител / доставчик

Knauf Gips KG

 

Улица / пощенска кутия

Postfach 10

 

Означение на държавата / пощенски код / населено място

D – 97343 Iphofen

 

Телефон

09323/31-0

Факс

09323/31-277

 

Информационен сектор

Техническо информационно обслужване

Телефон

09001/31-1000

 

Информационна служба в случаи на спешност

Консултационен център за признаци на отравяне и ембрионална токсикология, Берлин  

Номер за случаи на спешност

030 – 19240

 

2.

Състав/информация за състава

 

Химична характеристика (препарат)

Калциев сулфат на различни хидратни степени с добавки (калциев хидрооксид, лек минерален пълнител, тензиди, целулозен естер, естествени хидроксикарбонови киселини).

 

Опасни съставни вещества

 

EINECS номер

CAS номер

Озна-чение

Концен-трация

Символи за опасност

R-фрази

MAK (TRGS 900)

 

215-137-3

1305-62-0

Ca(OH)2|

< 5 %

Xi

38 - 41

5 mg/m3 Е

 

 

R-фраза

Означение

 

R38

Дразни кожата.

 

R41

Риск от тежко увреждане на очите.

Опасни примеси

Няма.

Допълнителни указания

 

EINECS номер

CAS номер

Означение

Концент-рация

MAK (TRGS 900)

 

231-900-3

7778-18-9

CaSO4|

> 85 %

6 mg/m3 (проникваща в алвеолите фракция)

Съгласно с директивите на ЕС и Наредбата за опасните вещества, не е задължително обозначаването на калциевия сулфат.

3.

Описание на опасностите

 

Означение на опасностите

 

Xi

Дразнещ.

 

Специални указания относно опасности за хората и околната среда

 

R36

Дразни очите.

 

 

С водата продуктът проявява алкална стойност на рН и тогава е възможно да въздейства дразнещо.

 

4.

Мерки за оказване на първа помощ

 

След вдишване

 

При силно запрашаване, раздразнените лигавици да се промият с вода и при необходимост да се потърси медицинска помощ.

 

След контакт с кожата

 

Да се промие с вода.

 

След поглъщане

 

Да се пие много вода на малки глътки и да се проведе консултация с лекар.

 

След контакт с очите

 

При контакт с очите, в продължение на 15 минути да се промиват с вода при отворени клепачи и след това веднага да се проведе консултация с лекар офталмолог.

 

Лична защита на оказващия първа помощ

 

Не се разглежда.

 

Указания за лекаря

 

Съдържащият се в продукта калциев хидрат е с алкална реакция. 

 

Информационен лист за безопасността съгласно с 91/155/EЕС

Последна промяна на: January 26, 2010